Gebruikersvoorwaarden

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van de Bediening zoals hieronder beschreven. Lees deze Gebruikersvoorwaarden s.v.p. aandachtig; wanneer je gebruikt maakt van deze website geef je daarmee aan dat je deze Gebruikersvoorwaarden accepteert.

Artikel 1 Definities

1. De begrippen met hoofdletter die hieronder worden weergegeven hebben in de Gebruikersvoorwaarden de volgende betekenis: 

Account:

het persoonlijke profiel dat wordt aangemaakt door een Gebruiker wanneer hij of zij zich aanmeldt voor de Dienst, en waartoe de Gebruiker toegang kan krijgen, nadat hij zijn Logingegevens heeft ingevoerd; 

Content:

alle informatie die wordt verstrekt, aangepast of geüpload door de Gebruiker, die publiek bekeken of gebruikt mag worden; 

Bediening:

Stichting Jesus.net Foundation, een stichting vallend onder de Nederlandse wet, gevestigd aan de Watertorenweg 172, 3063 HA Rotterdam, Nederland; 

Informatie:

alle informatie, data en files die deel uitmaken van de Dienst, die door de Bediening of haar Partners beschikbaar wordt gesteld aan de Gebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot online training, documentatie, materialen en online middelen voor evangelisatie en discipelschap; 

Intellectuele Eigendomsrechten:

alle intellectuele eigendomsrechten en verwante rechten, zoals copyright, handelsrechten, patenten, ontwerprechten, merknaamrechten en databaserechten; 

Logingegevens:

een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot zijn Account en de Dienst; 

Privacyreglement:

het Privacyreglement, beschikbaar via deze link

Partner:

een andere Christelijke organisatie, of een bedrijf dat, of organisatie die een partnerovereenkomst is aangegaan met Jesus.net en/of Informatie voor de Dienst verstrekt; 

Dienst:

de informatie die de Bediening aan de Gebruiker geeft, om hem in staat te stellen zich te verdiepen in het Christelijk geloof, er meer over te leren en het te ervaren, door de Dienst en om in contact te komen met andere Gebruikers; 

Gebruiker:

een persoon die gebruikt maakt van de Dienst en/of een Account heeft aangemaakt om gebruik te maken van de Dienst; 

Website:

verwijst naar een of meerdere websites die worden onderhouden door de Bediening. 

Artikel 2 Toepassing

  1.  De Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Dienst door de Gebruiker.         
  2. De Bediening behoudt te allen tijde het recht om deze Gebruikersvoorwaarden aan te passen en uit te breiden. De meest recente Gebruikersvoorwaarden zijn altijd op de Website te vinden. Wanneer de Gebruiker de Website blijft gebruiken, onderschrijft hij daarmee de aangepaste of uitgebreide Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 3 Toegang tot de Dienst 

  1. Om de Dienst te gebruiken moet de Gebruiker een Account aanmaken, zoals op de Website wordt beschreven. Het is niet toegestaan om bij het aanmaken van een Account de naam van een andere persoon of een ander bedrijf te gebruiken. Tijdens de registratie moet de Gebruiker Logingegevens verstrekken, waarmee hij toegang kan krijgen tot zijn Account.         
  2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de Logingegevens van zijn Account. Zodra bij de Gebruiker bekend is dat zijn Logingegevens in handen van onbevoegden is gevallen, of zodra de Gebruiker reden heeft om te vermoeden dat dit het geval is, dient de Gebruiker Jesus.net hiervan direct op de hoogte stellen, zonder dat hem dit ontslaat van de verantwoordelijkheid zelf direct de nodige actie te ondernemen, zoals het aanpassen van zijn Logingegevens.         
  3. De Gebruiker aanvaardt en erkent derhalve dat de Gebruiker te allen tijde verantwoordelijk is wanneer de Dienst door derden wordt gebruikt via het Account van de Gebruiker.

Artikel 4 Gebruik van de Dienst

1. De Bediening mag te allen tijde (i) functionele, procedurele of technische veranderingen of toevoegingen doorvoeren aan de Dienst en (ii) de Dienst tijdelijk of permanent onderbreken, het gebruik beperken of de Dienst beëindigen.

2. Elk gebruik van de Dienst en de verstrekte Content is op risico van en op verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De Bediening is niet verantwoordelijk voor Content die verstrekt wordt door Gebruikers door gebruik van de Dienst.

3. De Gebruiker stemt ermee in dat hij geen Content op de Website zal plaatsen die niet in overeenstemming is met de Christelijke boodschap van de Bediening, en dat hij de Website niet zal gebruiken op een manier die daarmee niet strookt. Ongeoorloofd gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:

a. de Dienst gebruiken en/of Content beschikbaar stellen op een onjuiste en/of misleidende manier, inclusief, maar niet beperkt tot, het aannemen van een valse identiteit en/of het foutief suggereren dat de Gebruiker op een of andere manier commerciële banden heeft met de Bediening;

b. Content beschikbaar stellen die virussen, Trojan horses, worms, bots of andere software bevat die de Dienst kan beschadigen, uitschakelen of verwijderen, die de toegang tot de Dienst kan belemmeren, of die de Informatie wijzigt;

c. het schaden van het belang en de reputatie van de Bediening of de Partners;

d. door middel van de Dienst gegevens van Gebruikers verzamelen en deze gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan die worden aangegeven en die worden bedoeld in de Gebruikersvoorwaarden;

e. het reproduceren, publiceren of verkopen van Informatie die door de Dienst wordt verkregen;

f. het gebruiken van contactgegevens die door de Gebruikers zijn verstrekt voor commerciële of niet-commerciële boodschappen, evenals boodschappen met betrekking tot liefdadigheid, evenals elke andere niet toegestane communicatie, vallend buiten de doelstellingen van de Dienst;

g. het beschikbaar stellen van Content die advertenties bevat, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Bediening;

h. het gebruik maken van derden om het bovengenoemde uit te voeren.

4. De Gebruiker erkent en stemt erin toe dat de Content die hij door de Dienst beschikbaar stelt, door andere Gebruikers gebruikt kan worden, zonder dat de Content aangepast wordt en zonder bronverwijzing.

5. De Bediening behoudt het recht voor om Content aan te passen, te weigeren en te verwijderen, het gebruik van het Account van een Gebruiker te beperken, of het Account te beëindigen, wanneer de Content naar mening van de Bediening niet acceptabel is.

6. Wanneer de Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn of haar rechten en/of de rechten van andere Gebruikers of een derde partij, dan dient de Gebruiker de Bediening daarvan direct op de hoogte stellen, zoals wordt beschreven in Artikel 9.

7. De Gebruiker mag ervoor kiezen de Dienst te linken aan zijn of haar sociale media-accounts, zodat dat alle Content die door de Dienst beschikbaar wordt gesteld automatisch verschijnt op zijn of haar sociale-media-accounts. Het linken van de Dienst aan een sociale media-account is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en volledig op zijn of haar eigen risico. De Bediening is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en het goed functioneren van sociale media en ook niet voor het juist functioneren van de link tussen de Dienst en de sociale media dienst.

8. De Dienst mag links bevatten naar websites van derden, die niet het eigendom zijn van de Bediening en waar de Bediening geen zeggenschap over heeft. De Bediening heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van andere partijen, de praktijken van die websites en het privacyreglement van die websites. 

Artikel 5 Intellectueel Eigendomsrecht

1. Het Intellectuele Eigendomsrecht met betrekking tot de Dienst, inclusief het intellectuele eigendomsrecht met betrekking tot de Website en de Informatie behoort toe aan de Bediening of de licentiehouders.

2. Onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Gebruikersvoorwaarden, geeft de Bediening de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet door te geven en niet overdraagbaar recht op toegang tot gebruik van de Dienst, inclusief de Informatie, voor zover nodig is voor het persoonlijke en niet-commerciële gebruik van de Dienst van de Gebruiker.

3. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Content blijven in handen van de Gebruiker die de Content beschikbaar stelt door de Dienst. De Gebruiker erkent en accepteert dat door de Content door middel van de Dienst beschikbaar te stellen, hij de Bediening daarmee automatisch en kosteloos het onbeperkte, wereldwijde, onherroepelijke, sublicenseerbare en overdraagbare recht geeft om de Content te reproduceren en de Content beschikbaar te stellen, in zoverre dat nodig is voor het beschikbaar stellen van de Dienst.

4. De Gebruiker doet overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving afstand van alle morele rechten die betrekking hebben op de Content.

5. De Gebruiker garandeert dat er geen Intellectuele Eigendomsrechten van derden zijn die het beschikbaar stellen van de Content voor de Dienst belemmeren en/of het afgeven van een licentie zoals verwoord in Artikel 5.3 in de weg staat.

6. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden is bedoeld om Intellectuele Eigendomsrechten over te dragen aan de Gebruiker. De Gebruiker zal zich weerhouden van elk handelen dat het Intellectuele Eigendomsrecht van de Bediening of de Partners van de Bediening schaadt, inclusief, maar niet beperkt tot, het registreren van domeinnamen, handelsmerken of Google Adwords die identiek zijn aan, of lijken op, de objecten waarvan de Bediening het Intellectuele Eigendomsrecht in handen heeft, evenals de reproductie, het aanpassen, het toepassen van reverse engeneering of het publiceren van de Dienst, inclusief de Informatie, voor andere doeleinden dan in de Gebruikersvoorwaarden uiteengezet. 

Artikel 6 Privacy

1. Alle persoonlijke gegevens die de Gebruiker verstrekt, zullen worden behandeld in overeenstemming met het Privacyreglement en alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften. 

Artikel 7 Schadevergoedingen en Garanties

1. De Gebruiker compenseert de Bediening voor en vrijwaart de Bediening van alle schade die de Bediening oploopt en kosten die de Bediening moet maken ten gevolge van (i) het overtreden van de Gebruikersvoorwaarden door de Gebruiker, (ii) elk gebruik van de Dienst door de Gebruiker, of (iii) het onwettig handelen van de Gebruiker.

2. De Gebruiker garandeert de juistheid en legaliteit van alle Content die aan de Bediening wordt verstrekt met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

3. De Gebruiker garandeert dat hij bevoegd is om de Dienst te gebruiken en dat hij zal handelen in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden. 

Artikel 8 Wettelijke aansprakelijkheid

1. De Bediening accepteert geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het ter beschikking stellen van de Dienst, behalve als die schade voorkomt uit grove nalatigheid.

2. Het tot stand komen van enig recht op compensatie is altijd afhankelijk van het schriftelijk melden van de schade aan de Bediening, zo snel mogelijk na het tot stand komen van de schade. Elke schadeclaim ten aanzien van de Bediening vervalt simpelweg twaalf maanden na het voor het eerst tot stand komen van de schade. 

Artikel 9 Melding van Onrechtmatige Content

1. De Bediening is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onrechtmatig gebruik van de Dienst door de Gebruiker. Wanneer de Bediening een voldoende nauwkeurige en voldoende onderbouwde kennisgeving heeft ontvangen, zal de Bediening zijn uiterste best doen om de onrechtmatige inhoud te verwijderen of de toegang tot de onrechtmatige inhoud te blokkeren.

2. De Bediening heeft de procedure die hieronder wordt beschreven vastgesteld, waarmee Content die via de Dienst beschikbaar wordt gesteld waarvan wordt verondersteld dat het onrechtmatig is, kan worden gemeld aan de Bediening. Dit kan worden gedaan door een kennisgeving te sturen via het contactformulier.

3. De Bediening behoudt het recht niet tegemoet te komen aan een verzoek om Content te verwijderen of de toegang tot Content te blokkeren, of een activiteit te stoppen in het geval er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de accuraatheid van de kennisgeving, of wanneer een afweging van belangen dit vereist. In een dergelijke situatie kan de Bediening een verzoek doen om een gerechtelijke uitspraak alvorens de Content te verwijderen.

4. De Bediening zal geen partij zijn bij een geschil tussen de persoon die een melding maakt en een derde partij, dat voortkomt uit of verband houdt met een kennisgeving.

5. De persoon die de kennisgeving doet vrijwaart de Bediening van alle claims van derden met betrekking tot het blokkeren of verwijderen van Content of het stopzetten van activiteiten. De vrijwaring dekt ook alle schade en kosten die de Bediening maakt met betrekking tot een dergelijke claim, inclusief, maar niet beperkt tot de vergoeding van juridische bijstand.

6. De Bediening respecteert en beschermt de privacy van hen die een dergelijke kennisgeving doen. Alle persoonlijke gegevens die de Bediening ontvangt als onderdeel van een kennisgeving zullen altijd worden behandeld in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacywetten en zullen alleen gebruikt worden om de kennisgeving te verwerken. 

Artikel 10 Beëindiging

1. De gebruiker kan zijn gebruik van de Dienst te allen tijde stoppen en hij kan zijn Account te allen tijde beëindigen.

2. De Bediening behoudt het recht om het Account van de Gebruiker te stoppen (tijdelijk of permanent), of om de Content te verwijderen, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gevallen waarin de Gebruiker naar mening van de Bediening deze Gebruikersvoorwaarden heeft overtreden.

3. In geval van beëindiging omwille van de overeenkomst, zal niet teruggedraaid worden wat de Bediening al heeft geleverd en/of heeft gedaan.

4. Na beëindiging door de Gebruiker zal de Bediening de Content die de Gebruiker beschikbaar heeft gesteld aan de Bediening door gebruik van de Dienst verwijderen. 

Artikel 11 Diversen

1. De Gebruikersvoorwaarden en het gebruik van de Dienst vallen onder de Nederlandse wetgeving. Het van toepassing zijn van de Vienna Sales Convention 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In zoverre nationale en internationale wetgeving geen verplichte voorwaarden stellen die hier tegenin gaan zullen alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de Gebruikersvoorwaarden voor het gerecht gebracht worden in Nederland.

3. De Bediening mag de rechten en plichten die voortvloeien uit deze Gebruikersvoorwaarden overdragen aan derden en zal de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen.

4. Als op enig moment een beschikking in deze Gebruikersvoorwaarden om enige reden ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige Gebruikersvoorwaarden en een dergelijke beschikking zal worden vervangen door een andere beschikking, die volkomen geldig is en die de werking van de vervangen beschikking zo nauwkeurig mogelijk benadert.